Mbështetur nga
Shqipëri
Ballkani Perëndimor
Mesatarja e BE-së
Mesatarja e OECD-së

Leximi

Matematika

Shkenca
405
402
482
484
437
414
489
488
417
408
484
486

Rezultatet mesatare

Suksesi rajonal
dhe ndërkombëtar në arsim

Shqipëria ka sukses më të mirë sesa shumica e sistemeve arsimore në rajon për sa i përket leximit, matematikës dhe shkencës.

Këto rezultate janë të afërta me disa shtete të Evropës, si Bullgaria, Greqia e Rumania

Suksesi në arsim nuk është i barabartë në Shqipëri

Nxënësit me avantazhe socio-ekonomike dhe vajzat kanë më shumë sukses sesa djemtë dhe nxënësit në gjendje të pafavorshme.

Nevojiten politika për t’iu ndihmuar të gjithë
nxënësve të arrijnë sukses.

Në gjendjeje të favorshme
438
Në gjendjeje të favorshme
Vajza
425
377
Në gjendje të pafavorshme
387
Djem

Në Ballkanin Perëndimor shtytës
i rëndësishëm, dhe refleksion i pabarazisë është ndjekja e nxënësve
në arsimin e përgjithshëm dhe në programet profesionale

Në krahasim me sistemet tjera rajonale, Shqipëria ka sektor të vogël të arsimit profesional. Vetëm 11 % të nxënësve të arsimit lëndor ndjekin programe të mësimit profesional (mesatarja në rajon është 62%).

Sidoqoftë, 72% të këtyre nxënësve nuk mund të lexojnë në mënyrë të përkryer.

Nuk është e barabartë përzgjedhja e programeve mësimore për shkollë të mesme:

Djemtë kanë 4 herë më shumë të ngjarë
ta ndjekin mësimin e mesëm profesional
sesa vajzat.

Djemtë Vajzat
4x

Në krahasim me pjesën tjetër të rajonit,
në Shqipëri gjinia e nxënësve është
përcaktues më i fuqishëm se në çfarë
drejtimi mësimor ata do të regjistrohen.

Advantaged Disadvantaged

Shpenzimet për arsim në rajon dhe ato ndërkombëtare janë të ulëta (mungojnë të dhënat për Shqipërinë)

Më shumë shpenzime do të mund të kontribuojnë në arritjen e rezultateve më të larta

Sigurimi i resurseve arsimore në Shqipëri është i ulët dhe jo i barabartë

Drejtorët në Shqipëri kanë raportuar shqetësime të mëdha në lidhje me mungesat e resurseve në shkollat me më shumë nxënës në gjendje të pafavorshme.

Ky trend në Shqipëri ka qenë më i lartë sesa mesatarja e OECD-së.

Dallimet sipas indeksit
Gjendje të favorshme
Gjendje të pafavorshme

Shqipëri

-0.36
OECD

Ballkani Perëndimor

-0.45
General education
Vocational programme
-1.05

Shqipëri

-0.36
OECD
-0.45

Ballkani Perëndimor

Praktika e
mësimdhënies në
Shqipëri dallon nga pikat ndërkombëtare të referimit

Krahasuar me mesataren
e shtetëve të OECD-së:

Mesatarja e OECD-së
Mesatarja e Shqipërisë

Praktikat e zakonshme të përdora nga arsimtarët në Shqipëri janë të ndërlidhura me rezultatin e ulët të leximit.

Mësimdhënia me fokus te arsimtarët ndërlidhet me suksesin e ulët në lexim, ndërsa mësimdhënia e përshtatur korrespondon me sukses më të madh në lexim në

Shqipëri

dhe anekënd Ballkanit Perëndimor dhe
shteteve të OECD-së

Dallimet e rezultate
te të leximit

Mësimdhënie me
arsimtarin në fokus
Mësimdhënie me
metoda të përshtatura