Mbështetur nga
Kosova
Ballkani Perëndimor
Mesatarja e BE-së
Mesatarja e OECD-së

Leximi

Matematika

Shkenca
353
402
482
484
366
414
489
488
365
408
484
486

Mesatarja e rezultateve

Suksesi rajonal
dhe ndërkombëtar në arsim

Kosova ka sukses më të ulët sesa shumica
e sistemeve arsimore në rajon për sa i përket
leximit, matematikës dhe shkencës.

Suksesi në arsim nuk
është i barabartë në Kosovë

Nxënësit me avantazhe socio-ekonomike dhe
vajzat kanë më shumë sukses sesa djemtë dhe
nxënësit në gjendje të pafavorshme.

Nevojiten politika për t’iu ndihmuar të gjithë
nxënësve të arrijnë sukses.

Në gjendjeje të favorshme
378
Në gjendjeje të favorshme
Vajza
366
339
Në gjendje të pafavorshme
340
Djem

Në Ballkanin Perëndimor
shtytës i rëndësishëm, dhe
refleksion i pabarazisë është
Ndjekja e nxënësve në arsimin e përgjithshëm dhe në programet profesionale

52% të nxënësve të mësimit klasor
e ndjekin programin e mësimit profesional

Përafërsisht 88% të këtyre nxënësve nuk
mund të lexojnë në mënyrë të përkryer.

Nuk është e barabartë përzgjedhja e programeve mësimore për shkollë të mesme:

Djemtë kanë 2 herë më shumë të ngjarë ta
ndjekin mësimin e mesëm profesional sesa
vajzat

Djemtë Vajzat
2x

Nxënësit në gjendje të pafavorshme
kanë 1.3 herë më shumë të ngjarë se
nxënësit në gjendje të favorshme të
ndjekin programe të mësimit profesional

Në gjendje
të favorshme
Në gjendje
të pafavorshme
1.3x

Marrja në konsideratë e gjinisë dhe statusit socio-ekonomik
në Kosovë rezulton në rënie të hendekut të suksesit
ndërmjet arsimit të përgjithshëm dhe programeve
mësimore profesionale.

Kjo sugjeron që përpos aftësisë së nxënësve sfondi i
tyre mund të jetë përcaktues, nëse ata e ndjekin
shkollimin në drejtim të përgjithshëm ose në
atë profesional

57
38
69
33
84
44

Shpenzimet për arsim në rajon dhe ato ndërkombëtare janë të ulëta (mungojnë të dhënat për Kosovën)

Më shumë shpenzime do të mund të kontribuojnë në arritjen e rezultateve më të larta.

Resurset arsimore në
Kosovë mund të jenë
edhe më të ulëta se në
sistemet tjera arsimore
të rajonit

Kosova ka më pak kompjuter në proporcion
me numrin e nxënësve dhe numrin më të
vogël të kompjuterëve të lidhura në internet

Sigurimi i resurseve arsimore
në Kosovë është i ulët dhe jo i
barabartë

Drejtorët në Kosovë kanë raportuar shqetësime të mëdha në lidhje me mungesat e resurseve:

Shkolla me më shumë nxënës në gjendje të
pafavorshme

Shkolla profesionale

Këto trendë janë parë edhe anekënd ekonomive
të Ballkanit Perëndimor dhe shteteve të OECD-së

Dallimi në indeks
Në gjendje të favorizuar
Gjendje të pafavorshme

Kosova

-0.46
OECD-ja
-0.36

Ballkani Perëndimor

-0.45
Arsim të përgjithshëm
Programe profesionale
-0.17

Kosova

-0.12

OECD-ja

-0.17

Ballkani Perëndimor

Praktikat e mësimit
në Kosovë dallojnë
nga pikat ndërkombëtare
të referimit

Në krahasim me mesataren e shteteve të OECD-së

Mesatarja e OECD-së
Mesatarja e Kosova

Praktikat e zakonshme të përdora nga arsimtarët në Kosovë korrespondojnë
me rezultatet e ulëta të leximit

Mësimdhënia, ku më shumë arsimtari është në fokus
ndërlidhet me sukses më të ulët në mësim, ndërsa
mësimdhënia më e përshtatur ndërlidhet me sukses
më të lartë në mësim

Kosovë

dhe anekënd Ballkanit Perëndimor 5*
dhe shtetet e OECD-së.

Dallimet e rezultate
te të leximit

Mësimdhënia me
fokus te arsimtari
Mësimdhënie me
metoda të përshtatura