Mbështetur nga
Maqedoninë e Veriut
Ballkani Perëndimor
Mesatarja e BE-së
Mesatarja e OECD-së

Leximi

Matematika

Shkenca
393
402
482
484
394
414
489
488
413
408
484
486

Mesatarja e rezultateve

Suksesi rajonal dhe ndërkombëtar në arsim

Maqedonia e Veriut ka sukses më të ulët nga mesatarja rajonale e sistemeve arsimore në rajon për sa i përket leximit, matematikës dhe shkencës.

Suksesi në arsim nuk është i barabartë në Maqedoninë e Veriut

Nxënësit me avantazhe socio-ekonomike dhevajzat kanë më shumë sukses sesa djemtë dhe nxënësit në gjendje të pafavorshme.

Nevojiten politika për t’iu ndihmuar të gjithë nxënësve të arrijnë sukses.

Në gjendjeje të favorshme
439
Në gjendjeje të favorshme
Vajza
420
359
Në gjendje të pafavorshme
368
Djem

Shtytës i rëndësishëm, dhe refleksion i pabarazisë është orientimi i nxënësve në arsimin e përgjithshëm dhe në programet profesionale

59% të nxënësve të shkollave të mesme e ndjekin mësimin në shkollat me arsim profesional.

Përafërsisht 67% të këtyre nxënësve nuk mund të lexojnë me shkathtësi të duhur.

Nuk është e barabartë përzgjedhja në programet mësimore për shkollë të mesme:

Djemtë kanë 1.4 herë më shumë të ngjarë
ta ndjekin mësimin e mesëm profesional
sesa vajzat.

Djemtë Vajzat
1.4x

Nxënësit në gjendje të pafavorshme
kanë 2.3 herë më shumë gjasa të ndjekin
arsim profesional, për dallim nga ata në
gjendje të favorshme

Në gjendje
të favorshme
Në gjendje
të pafavorshme
2.3x

Marrja në konsideratë e gjinisë dhe statusit socio-ekonomik
në Maqedoninë e Veriut rezulton në rënie të hendekut të
suksesit ndërmjet arsimit të përgjithshëm dhe programeve mësimore profesionale.

Kjo sugjeron që përpos aftësisë së nxënësve sfondi
i tyre mund të jetë përcaktues, nëse ata e ndjekin
shkollimin në drejtim të përgjithshëm ose në atë
profesional

64
17
69
33
84
44

Shpenzimet për arsim në Maqedoninë e Veriut janë të ulëta në raport me ato ndërkombëtare

Më shumë shpenzime mund të kontribuojnë në rezultate më të larta.

Sigurimi i resurseve arsimore në Maqedoninë e Veriut është i ulët dhe jo i barabartë

Drejtorët në Maqedoninë e Veriut kanë raportuar
shqetësime më të mëdha për mungesë të resurseve në:

Shkolla me nxënës në gjendje më të
pafavorshme

Shkolla profesionale

Këto trendë hasen nëpër ekonomitë e Ballkanit
Perëndimor dhe shtetet e OECD-së.

Dallimi në indeks
Në gjendje të favorizuar
Në gjendje të pafavorshme

Maqedoninë e Veriut

-0.33
OECD-ja
-0.36

Ballkani Perëndimor

-0.45
Arsimi i përgjithshëm
Arsim profesional
-0.22

Maqedoninë e Veriut

-0.12

OECD-ja

-0.17

Ballkani Perëndimor

Praktikat e mësimdhënies
në Ballkanin Perëndimor
dallojnë nga pikat
ndërkombëtare të referimit
(mungojnë të dhënat nga
Maqedonia e Veriut)

Krahasuar me mesataren e vendeve
të OECD-së:

* Mungojnë të dhënat nga Maqedonia e Veriut.

Mesatarja e OECD-së
Ballkani Perëndimor
Mesatarja 5*

Praktikat e zakonshme mësimore të përdora nga arsimtarët në Maqedoninë e Veriut janë të ndërlidhura me rezultate të ulëta në lexim

Mësimdhënia me më shumë fokus te arsimtari korrespondon me sukses të ulët të leximit, ndërsa mësimdhënia e përshtatur ndërlidhet me suksesin në lexim:

Ballkani Perëndimor 5* dhe

shtetet e OECD-së.

Dallimet e rezultate
të leximit

*Nuk ka të dhëna për Maqedoninë e Veriut

Mësimdhënie me fokus te arsimtari
Mësimdhënia e përshtatur

Metodat pozitive nuk janë praktikuar në mënyrë të barabartë në Ballkanin Perëndimor

Praktikat tradicionale, siç është mësimdhënia me fokus te arsimtari përdoren më shpesh në shkollat me nxënës në gjendje të pafavorshme dhe në programet e arsimit profesional.

Qasja e mësimdhënies së përshtatur ndërlidhet me rezultate më të larta më së shpeshti ngjan në shkollat me më shumë nxënës në gjendje të favorizuar dhe programe të arsimit profesional.

Tradicionale Të përshtatura Shkolla në gjendje
të pafavorshme
Programet
profesionale
Ballkani Perëndimor
Mesatarja 5
-0.15
Ballkani Perëndimor
Mesatarja 5
-0.09
Tradicionale Të përshtatura Shkollat në
gjendje
të favorizuar
Programe të
përgjithshme
arsimore
Ballkani Perëndimor
Mesatarja 5
0.07
Ballkani Perëndimor
Mesatarja 5
0.04

Kjo gjendje ka mundësi t’i përkeqësojë disparitetet
ekzistuese të suksesit.