Поддржано од
Северна Македонија
Западен Балкан
Просек во ЕУ
Просек во ОЕЦД

Читање

Математика

Наука
393
402
482
484
394
414
489
488
413
408
484
486

Просек од резултатите

Резултати од образованието на регионално и меѓународно ниво

Резултатите во Северна Македонија се пониски од регионалниот просек за читање и математика, и повисоки за наука.

Резултатите од образованието во Северна Македонија се неправични

Учениците кои не се социо-економски обесправени и девојчињата постигнуваат подобри резултати од
момчињата и обесправените ученици.

Неопходни се политики за да се помогне на сите
ученици да бидат успешни.

Необесправени
439
Необесправени
Девојчиња
420
359
Обесправени
368
Момчиња

Насочувањето на учениците во програми за општо и стручно образование е важен двигател кој ја отсликува нееднаковста

59% од учениците во средните училишта посетуваат програми за стручно образование.

Околу 67% од тие ученици немаат напредни вештини за читање.

Селекцијата во програми за средно образование е неправична:

Момчињата е 1.4 пати поверојатно да
се запишани на програми за стручно
образование

Момчиња Девојчиња
1.4x

Обесправените ученици е 2.3 пати
поверојатно, споредено со учениците
кои не се обесправени, да се запишани на програми за стручно образование

Необесправени Обесправени
2.3x

Кога ќе се земе предвид родот и социо-економскиот
статус,се намалува јазот во резултатите меѓу општото образование и програмите за стручно образование.

Тоа укажува дека потеклото на учениците, покрај
нивните способности, во голема мера определува
дали тие се запишани во општо или стручно
образование.

64
17
69
33
84
44

Трошењето за образованието во Северна Македонија е ниско на меѓународно ниво

Поголемото трошење може да придонесе за повисоки резултати.

Ресурсите кои се обезбедуваат за образованието во Северна Македонија се мали и неправични

Училишните директори во Северна Македонија искажаа поголема загриженост за недостиг на ресурси во:

Училишта со поголем број обесправени
ученици

Стручни училишта

Овие трендови може да се забележат и во
економиите на Западен Балкан и земјите на
ОЕЦД.

Разлика во индексот
Необесправени
Обесправени

Северна Македонија

-0.33
ОЕЦД
-0.36

Западен Балкан

-0.45
Општо образование
Стручни програми
-0.22

Северна Македонија

-0.12

ОЕЦД

-0.17

Западен Балкан

Наставните практики на
Западен Балкан се
разликуваат од
меѓународните одредници (податоци за Северна
Македонија недостасуваат)

Споредено со просекот во земјите на ОЕЦД:

Податоци за Северна Македонија
недостасуваат.

Просек во ОЕЦД
Западен Балкан
5 просек*

Практиките кои вообичаено ги користат наставниците во Северна Македонија се поврзуваат со
ниски резултати по читање

Наставата која главно ја држи наставникот
се поврзува со ниски резултати по читање, и поприлагодливата настава се поврзува со повисоки резултати по читање во:

Западен Балкан 5* и

Земјите на ОЕЦД

Разлика во резултатите
за поени по читање

*Нема податоци за Северна Македонија

Настава која ја
држи наставникот
Прилагодлива
настава

Позитивните методи не се практикуваат правично на Западен Балкан

Традиционалните практики, како што е настава која ја држи наставникот, се почести во училиштата со пообесправени ученици и за стручните програми.

Пристапите за прилагодување на наставата кои се поврзуваат со повисоки резултати, почесто ги има во училишта со необесправени ученици и за општите образовни програми.

Традиционална Прилагодлива Обесправени
училишта
Стручни
програми
Просек за
западен Балкан 5
-0.15
Просек за
западен Балкан 5
-0.09
Традиционална Прилагодлива Необесправени
Училишта
Општо
образовни
програми
Просек за
западен Балкан 5
0.07
Просек за
западен Балкан 5
0.04

Тоа веројатно и понатаму ќе ги влошува
постоечките диспаритети во резултатите.